Tom handlekurv

Salgs- og leveringsbetingelser

Forsiden / Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgsbetingelser ved kjøp av produkter og tjenester av AGS IT-partner


AVTALE
Avtale om kjøp defineres som skriftlig tilbud fra AGS IT- partner (selger) og skriftlig aksept fra kunde (kjøper) eller avtale undertegnet av begge parter.


PRODUKTBESKRIVELSE
Alle oppgaver i kataloger, brosjyrer, prislister og annonser er veiledende og bare bindende for selger i den utstrekning den inngåtte avtale uttrykkelig gjengir eller henviser til dette.PROGRAMVARE
Programvare levert av selger kan ikke videreselges uten selgers skriftlige samtykke.


PRIS
De avtalte priser er bindende, med mindre det foretas forandring i importavgift eller andre offentlige avgifter, herunder toll og omsetningsavgift i tiden fra avtalen inngås til levering skjer. De avtalte priser for maskinutstyr omfatter ikke vedlikehold eller installasjon, hvis ikke annet er avtalt. Alle priser er oppgitt eksklusiv moms. Endring i kurs i NOK mot annen valuta dersom varene er importert skal kunne kompenseres av selger til den kurs som NOK er notert imot vedkommende valuta på den dagen varene leveres kjøper. Det tas forbehold om feil og prisendringer fra leverandør.


BETALING
Betaling skal, hvis ikke annet er skriftlig avtalt, skje pr. 15 dager etter levering. Hvis betaling ikke skjer til avtalt tid, skal det betales en rente på 2% pr. mnd. av den del av kjøpesummen som ikke er betalt.


KJØPERS SOLVENS
Hvis kjøper går konkurs, begjærer akkord, innstiller sine betalinger eller forøvrig må antas være kommet i slik stilling at kjøpesummen ikke kan betales rettidig, skal selger ha rett til å heve avtalen, med mindre kjøper stiller bankgaranti eller annen betryggende sikkerhet for kjøpesummens betaling.


SALGSPANT
Selger har salgspant i maskiner og programvare omfattet av disse betin-gelser inntil de er betalt i sin helhet. Inntil full betaling er foretatt forplikter kjøper seg til å ta forsvarlig vare på produktene.


LEVERING
Levering skjer i henhold til avtale med kjøper og de betingelser som ligger i avtalen. Dersom levering av maskinutstyr blir forsinket av forhold som skyldes kjøper og selger dermed blir påført økte omkostninger, kan selger forlange å få disse dekket. Dersom kunden ønsker endring i den avtalte leveranse som medfører at leveringsforpliktelsen endrer karakter og/ eller omfang og blir annerledes enn forutsatt har Selger rett til å kreve endringer i priser og/ eller tidsplaner.


LEVERINGSTID
Leveringstiden regnes, om ikke annet er avtalt, fra dagen for avtalens inn-gåelse. Leveringstiden kan forlenges når: (I) kjøper ikke til rett tid erlegger avtalt betaling, (II) forsinkelsen forøvrig beror på kjøper, som f.eks. ved at han unnlater å gi selger spesi-fikasjon og oppgaver som er nødvendig for oppfyllelse av selgers leveringsforpliktelser, (III) levering i rett tid er blitt vanskeliggjort for selger av forhold som han ikke har herre-dømme over. Inn under denne bestemmelse går også forsinkelse fra selgers under-leverandører. Selger er imidlertid forpliktet til omgående å underrette kjøper straks han får kjennskap til en slik forsinkelse.


REKLAMASJON
Etter mottagelsen av varene skal kjøper straks undersøke disse, og skriftlig reklamere hvis feil eller mangler oppdages. Hvis reklamasjon ikke skjer med en gang, anses leveransen som godkjent og betaling skal skje i henhold til pkt. 5. Ved rettidig reklamasjon er selgers ansvar for feil og mangler begrenset til å avhjelpe feilen eller mangelen i den utstrekning det fremgår av bestemmelsen i pkt. 11.


GARANTI
Selger er ikke ansvarlig for fabrikasjonsfeil på de enkelte maskinprodukter eller software, fabrikanten har garantiansvar overfor sluttbruker. Kjøper forplikter seg til å bringe slike feil til selgers kunnskap straks de oppdages. For at garantien skal gjelde, må kjøper returnere angjeldende komponent til fabrikant ihht. fabrikantens garantiprosedyre, forsvarlig emballert i originalemballasjen.

a. Kjøper kan således ikke kreve erstatning for direkte eller indirekte skade eller tap, heller ikke konsekvenstap, eller fremsette andre krav i anledning av feil eller mangler enn det som er angitt ovenfor.

b. Selger kan bistå kjøper i garantiprosessen mot vederlag.


TVISTER
Inngått avtale / generelle betingelser skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom tvist ikke løses ved forhandlinger skal saken bringes inn for de ordinære domstoler. Nordre Vestfolds Tingrett avtales som verneting.