AGS IT-partner sine allmenne kjøpsvilkår for bedrifter, gjelder for levering av produkter og tjenester.

Disse allmenne kjøpsvilkår gjelder om ikke annet er avtalt.

1.        Produktinformasjon

Varene som presenteres på AGS IT-partner sin web shop utgjør Konica Minoltas ordinære sortiment. Dersom det er avvik mellom vilkår, produktinformasjon eller pris angitt på AGS IT-partner sin web shop og det som angis i øvrige publikasjoner, har det som fremkommer på hjemmesidene forrang.

2.        Priser og frakt

De til enhver tid gjeldende priser er tilgjengelige på AGS IT-partner sin web shop, og oppdateres fortløpende. Priser er angitt i NOK eksklusive merverdiavgift. Fraktkostnader kommer i tillegg. AGS IT-partner forbeholder seg retten til å endre priser uten forvarsel. Med mindre det foreligger en særskilt avtale gjelder prisene slik de er angitt på AGS IT-partner sin web shop.

Fraktkostnader tilkommer samtlige leveranser. Den totale fraktkostnaden beregnes ved fakturering der forsendelsens vekt fremkommer sammen med informasjon om dens dimensjoner og form, om den må leveres på pall, eller om forsendelsen omfatter flere kolli, etc. 

3.        Betalingsvilkår og sikkerhet

Ved valg av papirfaktura, vil det foreligge et gebyr på XXX NOK eks. mva. Hvis du kan motta elektronisk faktura på e-post, vil ingen gebyr påløpe.

Fakturabeløpet skal være tilgjengelig på AGS IT-partner sin bankkonto senest XX (XX) dager fra faktureringsdato. Ved forsinket betaling har AGS IT-partner rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven, samt betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften.

Melding om feil i en faktura fra AGS IT-partner (reklamasjon) må være AGS IT-partner i hende innen fakturaens forfallsdato. Dersom reklamasjon ikke er skjedd i tide kan ikke feilen gjøres gjeldende overfor AGS IT-partner.

Produktene forblir AGS IT-partner sin eiendom frem til full betaling er mottatt.

Dersom det finnes tvil vedrørende kundens betalingsevne, har AGS IT-partner rett til å fastsette kortere betalingstid, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidige leveranser.

4.        Bestilling og ordrebekreftelse

Ved å gjennomføre et kjøp hos AGS IT-partner aksepterer kunden disse allmenne kjøpsvilkår. Gjennom aksept av vilkårene binder kunden seg til å følge disse i sin helhet.

Ved bestilling sendes en bekreftelse på e-post. Denne bekreftelsen har informasjon om innholdet av bestillingen. I forbindelse med avsendelse av leveransen fra AGS IT-partner sin distribusjonspartner sendes en ordrebekreftelse per e-post. Bindende avtale inngås først ved avsendelse av denne ordrebekreftelsen til kunden.

 

 

AGS – IT-Partner AS

 

Hovedkontor:

Falsensgate 9, 3187 Horten 

Telefon: 3329 1000   

www.ags.no

 

F.reg.       NO 952 169 483

 

 

 

 

 

 

 

 

5.        Levering

Levering skjer i Norge med engasjert transportør av distributør med følgende leveringsvilkår: Risiko for forsendelsen går over på kunden når produktet er gjort tilgjengelig for transport fra AGS IT-partner sin distribusjonspartner.

AGS IT-partner har ikke ansvar for forsinket levering uavhengig av om forsinkelsen beror på forhold som skyldes transportør, forsinkelse eller delleveranse som skyldes forhold som produsenten svarer for eller andre omstendigheter.

6.        Retur

På vilkårene under aksepterer AGS IT-partner retur av et produkt fra det ordinære sortimentet innen det er gått ti (10) dager fra faktureringsdato. Ved retur skal produktet være ubrukt og returneres i ubrutt originalforpakning, uten tilskitning, merker og skader.

Kunden skal betale frakt- og eventuell returavgift. Frakt- og returavgift belastes kundens eventuelle tilgodehavende hos AGS IT-partner, eller faktureres separat.

Ved ønske om retur skal kunden kontakte AGS IT-partner, fortrinnsvis gjennom Mine Sider Returer på AGS IT-partner sin hjemmeside og der opprette et returoppdrag. Mottatt oppdragsnummer innebærer ikke at AGS IT-partner har akseptert returrett. Kunden skal returnere produktet til AGS IT-partner sin distribusjonspartner sammen med kopi av ordreseddel og mottatt ordrenummer. Returen skal være tilgjengelig for AGS IT-partner senest XX (XX) dager etter at kunden har mottatt returnummer. Frakten skal være betalt og produktet godt innpakket i godkjent emballasje.

Retur som ikke godkjennes sendes tilbake til kunden på dennes bekostning. Godkjente returer krediteres kunden etter fradrag for eventuell returkostnad.

7.        Transportskader  

Ved mottak av leveransen skal kunden undersøke de leverte produktene. Transportskader må meldes til transportøren samt AGS IT-partner på leveransedagen, fortrinnsvis gjennom Mine Sider /Ordrehistorikk. Skjulte transportskader som ikke oppdages eller burde vært oppdaget ved leveransen, må meldes så raskt det etter forholdene lar seg gjøre, og innen én uke fra mottakelse. Dersom kunden ikke reklamerer innenfor angitt tidsramme taper kunden rett til å gjøre krav gjeldende mot både transportøren og AGS IT-partner.

8.        Reklamasjon

Ved mottak av leveransen, skal kunden undersøke det leverte produktet. Reklamasjonskrav ift produktene/leveransen må framlegges AGS IT-partner umiddelbart etter at feilen er oppdaget, og senest ti (10) dager fra fakturadato. Produktet må returneres på angitt måte.

Dersom kunden skal gjøre mangelskrav gjeldende må kunden kontakte AGS IT-partner, fortrinnsvis gjennom Mins Sider/Ordrehistorikk på AGS IT-partner sin web shop og der opprette et oppdrag. Tilkjent oppdragsnummer innebærer ikke at AGS IT-partner har akseptert reklamasjonen. Oppdragsnummeret er gyldig i XX(XX) dager, og produktet skal innen utløpet av denne perioden gjøres tilgjengelig for AGS IT-partner. Ved retur av produktet skal returfrakten til AGS IT-partner være betalt. Videre skal ordrenummer, faktura og informasjon om gyldig oppdragsnummer, samt en detaljert redegjørelse av mangelen følge med produktet. Er frakten ikke betalt eller kunden ikke har fulgt overnevnte anvisning tilbakesendes produktet til kunden for dennes regning. Returvarer skal sendes godt innpakket i godkjent emballasje. Eventuelle transportskader som følge av mangelfull innpakning belastes kunden. AGS IT-partner forbeholder seg rett til å gjennomføre produktkontroll av returnerte produkter, og har rett til å belaste kunden for kostnaden dersom produktet viser mangler og reklamasjonen derfor ikke aksepteres.

9.     Garanti

Garanti gis av produktenes respektive produsenter. AGS IT-partner gir ingen garanti som går ut over det som følger av produsentenes garantibetingelser.

 

10.     Ansvarsmangler

Dersom det foreligger mangel som AGS IT-partner svarer for, forplikter AGS IT-partner seg til, etter eget valg, å avhjelpe mangelen gjennom reparasjon, omlevering eller tilbakebetaling av kjøpesummen. AGS IT-partner forbeholder seg retten til å henvise kunden direkte til de respektive produsenter eller deres serviceverksted for reparasjon av mangel. Videre rettigheter kan følge av de respektive produsentenes egne garantier rettet mot sluttkunden.

AGS IT-partner sitt ansvar ved mangler er begrenset til det som er angitt over og kunden kan ikke gjøre andre mangels beføyelser gjeldende mot AGS IT-partner.

AGS IT-partner svarer under ingen omstendighet for indirekte tap eller konsekvenstap, slik som tapt produksjon, tapt fortjeneste og andre tap som følger av manglende eller vanskeliggjort bruk av datamaskiner, informasjon eller for tap av data. 

AGS IT-partner| Falsensgate 9 | 3187 Horten | 33 29 10 00 | dinitavdeling@ags.no | www.ags.no
Handlevogn
Vis priser inkl. mva?
Varer: 0 StkSum: kr 0